Powered by Smartsupp

POLÍTICA DE PRIVACITAT

AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. informa a continuació de la seva política de privadesa aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d’acord amb la Llei 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i es guardaran les mesures de seguretat i confidencialitat degudes. La visita del lloc web http://autosuministres.com/ca/ no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que se subministri dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits a la norma de protecció de dades esmentada. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de manera clara, exacta i inequívoca aquestes condicions.

 

1.  Recollida de dades

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats a la web i els correus electrònics que els usuaris puguin remetre a AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. que seran inclosos en un fitxer automatitzat. Els fitxers titularitat d’AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. figuren inscrits al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l’usuari o visitant per comprovar-ne la situació. AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. conservarà les vostres dades una vegada finalitzada la relació amb l’usuari per complir les obligacions legals necessàries. Alhora, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

 

2.  Seguretat de la informació

AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant. Tot i això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

3.  Confidencialitat i Secret professional

Les comunicacions privades que es puguin donar entre el personal d’AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant controls interns estrictes.

 

4.  Enllaços amb altres llocs web

Aquest lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

 

 5.  Drets dels usuaris

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, a la portabilitat i d’oposició, si és pertinent. Aquests podran ser exercitats per l’usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça de la seu de AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. més amunt. AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. informa que les dades personals demanades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 

CLÀUSULA PER A FORMULARIS

 

La identificació de l’usuari és plena, ja que és el mateix usuari qui, voluntàriament, introdueix les seves dades als nostres formularis. La informació facilitada per l’usuari serà utilitzada per AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. exclusivament per a les finalitats que s’informin a cada cas. Cadascun dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privadesa per a la qual l’usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades. AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. serà l’entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del vostre lloc web als formularis. D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i al deure de tractar- les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés. L’usuari que figuri a la base de dades podrà exercir en tot moment els seus d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, a la portabilitat i d’oposició, mitjançant sol·licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça d’AUTOSUMINISTRES MOTOR

S.A. més amunt. Per aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privadesa d’AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. en relació als usuaris que visiten la nostra web, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic: info@autosuministres.com